Program do tyczenia budynku

Geodezyjne tyczenie obiektów budowlanych polega na obliczeniu danych z projektu i wyniesieniu ich w terenie. Do obliczenia danych do wytyczenia budynku najczęściej będziemy postępować według schematu:

 • w pierwszym kroku ustalimy lokalizację obiektu w terenie na podstawie planu zagospodarowania terenu. W większości przypadków zlokalizaowanie budynku będzie bazowało na granicach, czasem na usytuowaniu względem innych obiektów terenowych, jeżeli obiekt będzie zlokalizowany głęboko w działce,
 • kolejnym krokiem jest obliczenie kluczowych elementów tyczenia. Mogą to być elementy obrysu, fundamentów, czy osie konstrykcujne. Do tego celu używać będziemy rzutów: fundamentu, piwnic, lub parteru,
 • na koniec wgrywamy uzyskane współrzędne instrumentu pomiarowego, jedziemy w teren i wyznaczamy obiekt na gruncie, na ławach, plikach, trzpieniach lub w inny sposób.

Nie zapomnij

 • zgłosić tyczenie w PODGiK,
 • pamiętaj, żeby nie korzystać wyłącznie z plików dwg, pdf przesłanych przez projektanta (bez stępla organu zatwierdzającego projekt). Koniecznie poproś o projekt zatwierdzony przez urząd,
 • kolejną kwestią są granice w stosunku, do których ustuowany będzie obiekt. Nigdy nie tycz obiektów na niepewnych granicach. Zawsze zamów w PODGiK dokumenty do granic i sprawdź ich zgodność z terenem, z danymi na których opracowano projekt,
 • ostatnią kwestią jest kontrola tyczenia. Nie zapomnij sprwadzić taśmą czołówek elementów konstrukcyjnych budynku, oraz odległości wytyczonego obiektu do granic. Jeżeli tyczysz na ławach to wyznacz dodatkowo 4 punkty obrysowe na palikach i sprawdź ich odległości od granic

Przykład opracowania tyczenia:

Plan zagospodarowania terenu

Rzut fundamentów

Rzut parteru


Na początek ustawmy rysunek do pracy:

 • Włącz tryb śledzenie biegunowe - klawisz F10, albo polecenie AUTOSNAP i podaj wartość 63,
 • Włącz dynamiczne podpowiedzi - klawisz F12, albo polecenie DYNMODE i podaj wartość 3.

1. Uruchamiamy rysunek w AutoCADzie, w którym mamy zweryfikowaną granicę (najlepiej po pomiarze) przedmiotowej działki,

Program dla gedetów pod Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg z granicami działki, na której będzie wytyczony budynek

2. W dowolnym miejscu wkreślamy obrys budynku na podstawie projektu, za pomocą polecenia PLINIA (ang. PLINE) [skrót PL].

Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg uruchomienie polecenia PLINA PLINE PL do kreślenia budynku do tyczenia, osie budynku
 • Rozpoczynamy kreślenie obrysu budynku
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg kreślenie obrysu budynku do tyczenia
 • Obrys budynku ze stryropianem na podstawie projektu
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg obrys budynku do tyczenia

3. Następny krok to wpasowanie obrysu w odpowiednim miejscu. W przedmiotowym przykładzie budynek będzie równolegle umieszczony do południowej granicy w odległości 6.20 m i odsunięty od zachodniej granicy o podaną warość 12.20 m.

 • Na tych granicach, za pomocą polecenia LINIA (ang. LINE) [skrót L]
 • wkreślamy linie.
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg rozpoczęcie kreślenia linii polecenie LINIA LINE L
 • Kreślimy linię na wzdłuż południowej granicy
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg kreślenie linii na południu granicy polecenie LINIA LINE L
 • Kreślimy linię wzdłuż zachodniej granicy
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg kreślenie linii na wschodzie granicy polecenie LINIA LINE L
 • Następnie za pomocą polecenia ODSUŃ (ang. OFFSET) odbijamy równlolegle wcześniej wkreślone linie na granicach. Po wpisaniu polecenia podajemy wartość odsunięcia, a następnie wskazujemy element, który chcemy odsunąć i kierunek, w którym odsunięcie ma nastąpić. W naszym przykładzie południową granicę odsuniemy o 6,20 m, a przylegającą do niej wschodnią granicę o 12,20 m.
 • Na początku wpisujemy polecenie
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg uruchomieie polecenia ODSUŃ OFFSET
 • Podajemy wartość odsunięcia od południowej granicy: 6,20 m
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg odsunięcie południowej granicy działki o wartość 6.20 m
 • Wskazujemy linię do odbicia na południowej granicy
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg odsunięcie południowej granicy działki o wartość 6.20 m
 • Określamy kierunek odbicia linii na południowej granicy
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg kierunek odbicia południowej granicy działki
 • Następnie odsuwamy linię na zachodniej granicy, zaczynamy od wpisania polecenia
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg uruchomieie polecenia ODSUŃ OFFSET
 • Podajemy wartość odbicia 12,20 m
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg odsunięcie zachodniej granicy działki o wartość 12.20 m
 • Wskazujemy linię na zachodniej granicy do odbicia
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg odsunięcie zachodniej granicy działki o wartość 12.20 m
 • Określamy kierunek odbicia linii na zachodniej granicy
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg kierunek odbicia zachodniej granicy działki
 • Rezultat odbicia linii na granicach z wkreśleniem wymiarów tych odbić, w celu skontrolowania tych operacji
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg rezultat odbicia linii na granicach działki
 • W ten sposób uzyskaliśmy jeden bok budynku (od południa) i punkt początku tego boku (przecięcie tych odbitych linii).
 • Ostatnia czynność to wpasowanie obrysu budynku, które wykonujemy przez wpisanie w linii poleceń WYRÓWNAJ (ang. ALIGN).
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg polecenie WYRÓWNAJ ALIGN
 • Wybierz obiekt do wpasowania i wciskamy Enter
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg wpasowanie obrysu budynku - wybierz obiekt do wpasowania
 • Następnie wskazujemy pary punktów: źródłowy i docelowy. Najpierw wskażemy pierwszy punkt źródłowy
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg wskazanie pierwszego punktu źródłowego na obrysie budynku
 • Teraz określamy pierwszy punkt docelowy
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg wskazanie pierwszego punktu docelowego na obrysie budynku
 • Teraz określamy drugi punkt źródłowy
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg wskazanie drugiego punktu źródłowego na obrysie budynku
 • Następnie drugi punkt docelowy - na końcu odsunięcia linii, definując kąt wpasowania obrysu na tym boku
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg wskazanie drugiego punktu docelowego na obrysie budynku
 • AutoCAD teraz wyświetla komunikat o trzecim punkcie źródłowym. Nie wskazujemy go. Wciskamy Enter - dalej. Na pytanie czy skalować obiekt odpowiadamy, że NIE. Sprawdźmy jeszcze pozostałe wymiary do granic, żeby upewnić się, że powyższe operacje zostały przeprowadzone poprawnie.
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg trzeci punkt wpasowania budynku do tyczenia, osie budynku
 • Nie skalujemy wpasowania
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg skalowanie wpasowania budynku do tyczenia, osie budynku
 • Rezultat wpasowania obrysu budynku do tyczenia
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg rezultat wpasowania budynku do tyczenia, osie budynku
 • Usuwamy zbędne elementy
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg usuwamy zbędne elementy
 • Wpisujemy w linii poleceń WYMIAR (ang. DIMALIGNED)
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg wstawienie wymiaru na wschodniej granicy działki
 • Wskazujemy pierwszy punkt wymiaru
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg wstawienie pierwszego punktu wymiaru na wschodniej granicy
 • Wciskamy Shift, a następnie klikamy prawy przycisk myszy i z menu wybieramy 'Prostopadły'
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg wybór prosopadłego punktu przyciągania do obiektu na mapie geodezyjnej
 • Pojawi się na linii granicy znak prostopadłości, którego zatwierdzamy lewym przyciskiem myszy
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg zbliżenie do punktu prostopadłego na granicy działki
 • Wstawienie wymiaru pomiędzy obrysem tyczonego budynku, a wschodnią granicą działki
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg wstawienie wymiaru pomiędzy obrysem tyczonego budynku a wschodnią granicą działki
 • Wstawienie wymiaru pomiędzy obrysem tyczonego budynku, a północną granicą działki zgodnie z procedurą opisną powyżej
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg wstawienie wymiaru pomiędzy obrysem tyczonego budynku a północną granicą działki
 • Sprawdzamy teraz jakie odległości mamy zapisane w projekcie, gdzie wymiar do granicy wschodniej jest 9,47, a u nas 9,46, natomiast do granicy północnej w projekcie jest 9,00, a u nas 9,02. Mieścimy z się dokładności pomiaru I grupy, dlatego mamy potwierdzenie, że możemy przystąpić do obliczenia danych do tyczenia budynku, ale wcześniej usuwamy wymiary
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg usunięcie wymiaru na granice działki

4. W kolejnym kroku urchamiamy program do tyczenia budynków za pomocą polcenia APIGEO lub AG, gdzie po otwarciu okna głównego aplikacji przechodzimy do menu Operat -> Budynek -> Opracowanie tyczenia, albo od razu uruchamiamy z polecenia TYCZENIEBUDYNKU.

Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg uruchomienie programu do tyczenia budynku za pomocą polecenia TYCZENIEBUDYNKU
 • W ustawieniach podajemy:
  • szerokość styropanu, u naszym projekcie jest to 0,20 m
  • szerkość pustaka, gdzie w naszym projekcie jest to 0,25 m
  • odległość ław od obrysu budynku, standardowo przyjęliśmy 2,0 m
  • minimalna długość deski - 1,20 m
  • maksymalna długość deski - 2,00 m
  • czy dociąć dłuższe deski do krawędzi, ustawiliśmy, że NIE
  • precyzja czołówek - 2 miejsca po przecinku, bo taka dokładność jest użyta w naszym projekcie
 • Dane do tyczenia
  • Tyczymy osie pustaka, dlatego zostały one zaznaczone
 • Wskaż kontur i osie konstrukcyjne
  • Na początku wkreśliliśmy obrys budynku ze styropianem, dlatego wybieramy 'Wskaż obrys Styropianu'
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg okno programu Apigeo tyczenie budynku
 • Wskaż obrys Styropianu
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg tyczenie budynku wskaż obrys styropianu
 • Wskaż obrys, który wcześniej został wpasowany
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg wskazanie obrysu budynku do tyczenia
 • Wskazujemy punkt początkowy układu osi, czyli punkt od którego w jednym kierunku będzie rosła oś A-Z, a drugim oś 1-9, którą program sam wyliczy.
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg wskazanie punktu początkowego układu osiowego
 • Wskazujemy kierunek osi A-Z
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg wskazanie kierunku osi A-Z
 • Program wyliczył osie A-Z i od 1 do 9
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg obliczenie osi A-Z i 1-9
 • Rezultat obliczenia danych do tyczenia
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg rezultat obliczenia danych do tyczenia budynku
 • Uczytelnianie szkicu, w miejscach gdzie występują blisko siebie osie
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg uczytelnienie szkicu z danymi budynku do tyczenia

5. Zapis uzyskanych współrzędnych punktów elementów tyczenia budynku do pliku tekstowego.

 • Uruchomienie programu za pomocą polecenia MANUPUNKTMANAGER lub MM
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg uruchomienie manupunkt manager za pomocą polecenia MM
 • Okno programy Manupunkt Manager
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg okno programu manupunkt manager
 • Zaznaczamy lewym przyciskiem myszy grupę Tyczenie
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg zaznaczenie grupy punktów Tyczenie w programie manupunkt manager
 • Następnie zaznaczamy menu Eksport
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg zaznaczenie menu Eksport punktów w programie Manupunkt Manager
 • Zapis punktów do pliku tekstowego klikając przycisk Eksportuj. Podajemy nazwę pliku
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg zapis punków do pliku tekstowego z podanie nazwy pliku
 • Informacja o zapisie punktów do pliku tekstowego
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg komunikat o zapisie punktów do pliku tekstowego
 • Wyświetlenie pliku ze współrzędnymi
Program dla geodetów pod AutoCAD rysunek dwg wyświetlenie pliku ze współrzędnumi wyeksportowanych punktów

Podstawy prawne tyczenia budynku

Dawniej podstawą prawną, opisującą aspekty techniczne tyczenia obiektów budowlanych były instrukcje techniczne:

 • G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji
 • G-4 Pomiary sytuacyjo-wysokościowe
 • G-3.2 Pomiary realizacyjne
 • i inne przepisy

Dzisiaj instrukcje zostały włączone z obiegu prawnego i zastąpione rozporządzeniami. W szczególności Standardy Techniczne, czyli rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Pojęcia prawne


TYCZENIE

Na samym początku omówimy sobie co rozumie się przez tyczenie – jest to zespół czynności pomiarowych (geodezyjnych) mających na celu wskazanie w terenie lub na realizaowanym obiekcie budowlanym punków o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia oraz zaznaczenie tych punktów w sposób trwały lub tymczasowy.


OSNOWA REALIZACYJNA

Podstawą tyczenia jest założenie osnowy realizacyjnej. Paragraf 52.1 mówi, że taką osonowę zakłada się, gdy:

 • bezpośrednio z istniejącej osnowy geodezyjnej (państwowej, którą możemy zamówić do zgłoszenia pracy geodezyjnej) i osnowy pomiarowej nie można dokonać tyczenia,
 • dokładność istniejącej poziomej osnowy geodezyjnej i pomiarowej jest zbyt niska do potrzeb inwestycji,
 • istniejąca pozioma osnowa geodezyjna i osnowa pomiarowa podczas realizacji inwestycji może zostać zniszczona.

Taka osnowa musi być:

 • siecią jednorzędową,
 • siecią dwurzędową – dla złożonych i dużych inwestycji realizownych etapami.

Punkty osnowy realizacyjnej stablilizuje się znakami z materiału trwałego, z jednoznacznym oznaczeniem położenia.


SZKIC DOKUMENTACYJNY

Wynik geodezyjnego tyczenia obiektów budowlanych utrwla się na szkicu dokumentacyjnym, który powinien zwierać:

 • osnowę realizacyjną,
 • obiekty istniejące w terenie,
 • podziemne obiekty istniejące w terenie,
 • dane projektowe do wytyczenia,
 • miary kontrolne,
 • współrzędne punktów głównych, punktów osiowych, punktów charakterystycznych obiektu, punktów przecięcia projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu z elementami istniejącej sieci.

Treść projektowaną oraz obliczone miary kontrolne przedstawia się na szkicu dokumentacyjnym w kolorze czerwonym.


SZKIC Z TYCZENIA

Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia zawierającym:

 • osnowę realizacyjną,
 • obiekty projektowane,
 • dane do tyczenia,
 • dane zrealizowane w trakcie tyczenia,
 • pomiar kontrolny,
 • adnotację o przyjęciu przez kierownika budowy wytyczonych elementów obiektów, z wyróżnieniem utrwalonych znaków osi głównych obiektów, reperów roboczych i głównych elementów konstrukcyjnych,
 • podpis osoby wykonującej tyczenie oraz podpis kierownika budowy.

Treść projektowaną przedstawia się na szkicu z tyczenia w kolorze czerwonym. Natomiast dane z pomiaru kontrolnego wpisuje się na szkicu z tyczenia kolorem czarnym w nawiasie. Orgyginał szkicu tyczenia dołączany jest do dziennika budowy, zaś jego kopia uwierzytelniona przez kierownika budowy pozostaje w dyspozycji wykonawcy.