Szkic

Duża elastyczność narzędzi samego AutoCADa, oraz dodatkowa funkcjonalność wtyczki geodezyjnej Apigeo pozwalają na przyjazne tworzenie szkiców geodezyjnych. Do programów wspierających wprost tworzenie szkiców polowych zaliczamy:

  • program do tworzenia czołówek na szkicu, który uruchamiamy za pomocą polecenia CZOLOWKI,
  • program do tworzenia linii pomiarowych, który uruchamiamy za pomocą polecenia LINIAPOMIAROWA,
  • dla GESUT:
    • program do generowania kart studni – polecenie KARTASTUDNI,
    • program do rysowania szkiców kanalizacji z inwentaryzacji powykonawczej – polecenie KANSZKICINWENT,
  • dla EGiB:
    • program do kreślenia znaków granicznych – polecenie ZNAKIGARNICZNE lub ZG.

Wszystkie powyższe programy dostępne są również w głównym oknie aplikacji, które uruchamiamy za pomocą polecenia APIGEO lub AG. Do opracowania szkiców korzystamy jeszcze z funkcjonalności mapowej. Elementy utworzone dla potrzeb szkicu (czołówki, linia pomiarowa), nie będą wyświetlały się prawidłowo bez zainstlowanej wtyczki geodezyjnej Apigeo.

Czołówki

Programy geodezyjne do czołówek

Szkice polowe przedstawiają sytuację mierzonego terenu. W szczególności powinny zawierać miary wyznaczjące położenie, kształt i wielkość szczegółów terenowych. Rysunek szkicu powinien być wyraźny, a miary i dane opisowo-informacyjne czytelne. Program geodezyjny Apigeo daje możliwość rysowania Czołówki na szkicu polowym, który możemy uruchomić za pomocą polecenia CZOLOWKI.

więcej

Linia pomiarowa

Narzędzie do rysowania linii pomiarowej

Jednym z rodzajów pomiarów sytuuaynych jest pomiar metodą ortogonalną (metoda domiarów prostokątnych). Ze względu na postęp techniczny nie jest już to metoda zalecana. Jak już z niej chcemy korzystać to powinniśmy wykonać pomiar na płaskim terenie. Świetnie nadaje się do pommiaru budynków. W połączeniu z pomiarem GPS daje duże możliwości przyspieszenia pracy terenie - pomiar i opracowanie szkicu. Program geodezyjny Apigeo udostępnia możliwość rysowania linii pomiarowej, którą możemy uruchomić za pomocą polecenia LINIAPOMIAROWA lub LP.

więcej

Inwentaryzacja kanalizacji

Pomiar powykonawczy kanalizacji

Pomiar powykonawczy kanalizacji wymaga opracowania szkiców polowych z inwentaryzacji. Program geodezyjny Apigeo wspiera tworzenie takiej dokumentacji, dzięki czemu znacznie skrócisz czas poświęcony na kreślenie szkiców w tradycyjny sposób. Narzędzie do tworzenia szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej powykonwaczej sieci kanalizacyjnej możemy uruchomić za pomocą polecenia KANSZKICINWENT.

więcej

Karta studni

Generator kart studni w oprogramowaniu geodezyjnym Apigeo

Karta inwentaryzacyjna studni jest to dokument, który przedstawia studzienkę kanalizacyjną w rzutach, oraz jej połączenia z innymi elementacji sieci. W oprogramowaniu geodezyjnym Apigeo znajdziemy generator kart inwentaryzacyjnych studni, który możemy uruchomić za pomocą polecenia KARTASTUDNI.

więcej

Znaki graniczne

Narzędzia do opracowania szkiców granicznych

Wyniki pomiarów szczegółów terenowych opracowuje się na szkicu polowym, który między innymi zawiera symbole graficzne znaków granicznych. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej, znak graniczny posiada dwie prezentacje, w zależności od atrybutów. W uproszczeniu: punkt stabilizowany - kółko, niestabilizowany - kropka. W programie geodezyjnym Apigeo użyto dodatkowych symboli, które były używane jeszcze przed wejściem przepisów z bazami. Program do rysowania, dodatkowych znaków granicznych możemy uruchomić za pomocą polecenia ZNAKIGRANICZNE lub ZG.

więcej