Punkty

Punkty w Apigeo

Punkty w Apigeo możemy uruchomić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to za pomocą polecenia APIGEO lub AG, które otwiera okno główne programu. Następnie przechodzimy do sekcji Punkty, a następnie Menadżer.

Okno główne programu geodezyjnego Apigeo - menu Menadżer punktów

Po kliknięciu

Okno główne programu geodezyjnego Apigeo - uruchomiony Menadżer punktów

Punkt w Apigeo to Manupunkt, a program do zarządzania nimi to Manupunkt Manager, dlatego drugą opcją jest wpisanie w linii poleceń MANUPUNKTMANAGER lub MM.

Okno programu geodezyjnego Manupunkt Manager

Okno programu Manupunkt Manager dzieli się na dwie główne części:

 • po lewej stronie znajduje się nawigacja grup punktów
 • po prawej stronie są zakładki: Import, Eksport, Wstaw i Ustawienia

Nawigacja grup punktów

Punkty zostały podzielone na:

 • Grupy
 • Podgrupy


Struktura od nawigatora do punktu:

 • Nawigator grup punktów zawiera Wszystkie Punkty
 • Wszystkie punkty zawierają Grupy
 • Grupa zawiera Podgrupę
 • Podgrupa zawiera Punkty


Prezentacja hierarchi:

Nawigator grup punktów -> Wszystkie punkty -> Grupa -> Podgrupa -> Punkty

Grupa

Grupa punktów zawiera podgrupy. Nie można do niej bezpośrednio dodać punktów. Do tego służy podgrupa.

Program domyślnie zawiera 6 grup punktów: Ośrodek, Obliczenia, Projekt, Pomiar, Szkic i Operat.

 • w grupie Ośrodek przechowujemy dane otrzymane z urzędu (współrzędne punktów osnowy, punkty graniczne)
 • w grupie Obliczenia zapisujemy punkty, które sami obliczyliśmy i które mogą stanowić podstawę pomiarów w terenie
 • grupa Projekt – tutaj tworzymy punkty opracowane na podstawie projektu, np. dane do tyczenia budynku
 • w grupie Pomiar zapisujemy punkty pozyskane w wyniku pomiarów w terenie
 • w grupie Szkic tworzymy punkty, które będą używane jako pikiety na szkicu polowym (z góry wiemy, że punkty w tej grupie mogą nie być wiarygodne, bo zostały stworzone po to, żeby je przesuwać, aby zwiększyć czytelność na szkicu)
 • grupa Operat zawiera punkty, które ostatecznie trafią do operatu


Tworzenie Grupy

Oprócz domyślnych grup w Manupunkt Manager, program pozwala stworzyć użytkownikowi własną grupę punktów.

Istnieją trzy sposoby tworzenia nowej grupy:

 • przechodzimy do nawigacji grup punktów i klikamy l.p.m. (lewym przyciskiem myszy) na zakładce 'Wszystkie punkty' aktywując ją (podświetli się na niebiesko), następnie kilkamy p.p.m. (prawym przyciskiem myszy) i wybieramy nowa grupa,
 • po aktywowaniu 'Wszytkie punkty' l.p.m. (podświetli się na niebiesko) tworzymy nową grupę za pomocą skrótu Ctrl + N,
 • po aktywowaniu 'Wszytkie punkty' l.p.m. (podświetli się na niebiesko) wciskamu klawisz '+'.


Okno programu geodezyjnego Manupunkt Manager z aktywnym menu Wszystkie punkty

Pojawi się nowe okno ''Dodaj grupę". Podajemy nową unikatową nazwę dla grupy. Jeżeli nie będzie można utworzyć grupy z daną nazwą to pole do wprowadzenia jej wartości podświetli się na kolor czerwony. Po najechaniu na niego pojawi się informacja z rodzajem błędu.


Okno programu geodezyjnego Manupunkt Manager Dodaj grupę Tyczenie

Modyfikacja Grupy

W przypadku grupy modyfikować możemy tylko jej nazwę, ponieważ jest to kontener na podgrupy. Dokonać tego możemy klikając l.p.m. na grupie (aby ją aktywować - podświetli się na kolor niebieski), a następnie wybierając z opcji 'Zmień', albo używając kombinacji klawiszy Crtl+Z. Nie można modyfikować domyślnych grup.


Okno programu geodezyjnego Manupunkt Manager zmień grupę Tyczenie

Usunięcie Grupy

Usunięcie grupy nastapi razem z wszystkimi podgrupami, oraz punktami, które w nich się znajdują. Dokonać tego możemy klikając l.p.m. na grupie (aby ją aktywować - podświetli się na kolor niebieski), a następnie wybierając z opcji 'Usuń'. Nie można usunąć domyślnych grup.


Okno programu geodezyjnego Manupunkt Manager usuń grupę Tyczenie

Podgrupa

Podgrupa może zostać utworzona tylko w grupie, a jej nazwa musi być unikalna względem innych podgrupa w grupie. Podgrupa to miejsce, gdzie możemy importować, eksportować, wstawiać punkty na mapę. W ramach jednej podgrupy nazwy punktów muszą być unikatowe.


Tworzenie Podgrupy

Pdogrupę tworzymy klikając l.p.m. na grupie punktów aktywując ją (zostanie podświetlona na kolor niebieski), a następnie mamy trzy sposoby na dodanie nowej podgrupy:

 • klikając p.p.m., a następnie wybierac z menu 'Nowa podgrupa'
 • używając kombinacji klawiszy Ctrl+N
 • używając klawiasza '+'

Okno programu geodezyjnego Manupunkt Manager menu dodaj podgrupę

Pojawi się okno 'Dodaj podgrupę', w którym możemy wprowadzić:

 • Datę
 • Nazwę podgrupy (to pole z automatu ma wypełniną wartość, którą możemy zmienić)
 • Skala podgrupy – jest to skala punktów wyświetlanych na mapie
 • Opis
 • Atrybuty – dane, które będą wyświetlane obok punktu na mapie


Okno programu geodezyjnego Manupunkt Manager okno dodaj podgrupę

Modyfikacja Podgrupy

Po utworzeniu podgrupy możemy ją zmodyfikować. Klikając l.p.m. na podgrupie aktywujemy ją (podświetli się na kolor niebieski), a następnie mamy dwie możliwości, aby uruchomić okno do zmiany:

 • z menu wybieramy 'Zmień'
 • używamy kombinacji klawiszy Ctrl+Z


Okno programu geodezyjnego Manupunkt Manager menu zmień podgrupę

Pojawi się okno 'Zmień podgrupę', gdzie mamy do wyboru te same pola, które mieliśmy przy tworzeniu nowej podgrupy. Najczęściej będzie to wykorzystywane do przeskalowania punktów na mapie (Skala podgrupy) oraz do zmiany wyświetlanych atrybutów (Lista wybrana).


Okno programu geodezyjnego Manupunkt Manager okno zmień podgrupę

Usunięcie Podgrupy

Podgrupę możemy usunąć po kliknięciu na niej l.p.m. (aktywacja z podświetleniem na kolor niebieski), a następnie kliknięcie p.p.m., gdzie mamy dwie możliwości:

 • z menu wybieramu 'Usuń'
 • używamy kombinacji klawiszy Ctrl+Del


Okno programu geodezyjnego Manupunkt Manager usuń podgrupę

Usunięcie podgrupy punktów wiąze się z tym, że zostaną usunięte wszystkie dane związane z podgrupą, a co za tym idzie to punkty, które zostały do niej dodane.


Funkcjonalność Podgrupy

Klikając l.p.m. na podgrupie aktywujemy ją (podświetli się na kolor niebieski) mamy następujące funkcje do wyboru:

 • Ustaw kody ze skrótów stabilizacji – na podstawie KoduRoboczego punktu zostanią ustawione domyślne wartości: KodMapyZasadniczej, ZRD, BPP, STB, RZG. Po najechaniu na to menu zostanie wyświetlona lista skrótów: but, k, kam, kgr, k/b, p, pal, rb, rur, sl, sluogr, trzp, zf, zk,
 • Punkty z polilinii – wskazujemy polilinię na której wierzchołkach automatycznie wygenerują się punkty,
 • Dodaj punkty z innych podgrup – wskazujemy punkty na mapie punkty, które chcemy dodać do zaznaczonej podgrupy,
 • Usuń przedrostek – usuwamy początek nazwy z wszystkich punktów w podgrupie,
 • Usuń przyrostek - usuwamy koniec nazwy z wszystkich punktów w podgrupie,
 • Dodaj przedrostek – dodajemy na początek nazwy punktu jakiś ciąg znaków,
 • Dodaj przyrostek - dodajemy na koniec nazwy punktu jakiś ciąg znaków,
 • Porównanie punktów – odbywa się między dwoma podgrupami.


Punkt

Najniżej w strukturze Manupunkt Manager jest punkt. Mieści się w podgrupie, w której musi mieć unikatowy numer.


Zmiana skali i atrybutów

Skalę i atrybuty zmieniamy w następujący sposób. Klikamy l.p.m. na podgrupie, wchodzimy w menu 'Zmień' i pojawi się okno 'Zmień podgrupę', w której możemy ustawić nową Skalę podgrupy (skala wyświetlanych punktów) oraz Atrybuty (Lista wybrana przedstawia co będzie wyświetlane). Maksymalnie można wyświetlić 5 dowolnych atrybutów punktu.


Na 'Liście do wyboru' możemy:

 • zaznaczyć element i wcisnąć klawisz '+' (zostanie dodany do 'listy wybranej')
 • zaznaczyć element i przeciągnąć go nad 'listę wybraną' i upuścić (zostanie dodany do 'listy wybranej')


Na 'Liście wybranej' możemy:

 • usunąć element klawiszem '–' lub klawiszem 'del'


Okno programu geodezyjnego Manupunkt Manager okno zmień podgrupę

Zmiana kolorów i precyzji po przecinku

Jeśli chodzi o kolor, lub precyzję danego elementu punktu to możemy je zmienić w następujący sposób. Zaznaczamy l.p.m. podgrupę punktów (zostanie aktywowana i podświetlona na kolor niebieski), następnie przechodzimy na prawą stronę okna do zakładki 'Ustawienia', gdzie mamy opcje:

 • Widoczność – tutaj możemy ustawić czy dany element punktu ma być widoczny, oraz w jakim ma wyświetlać się kolorze. Element 'Blok' jest to symbol punktu, natomiast 'Atrybut 1- 5' są to atrybuty punktu w takiej kolejności, jaka została ustawiona na 'Liście wybranej',
 • Precyzja – osobno dla X, Y oraz H. Decyduje ile miejsc po przecinku będą miały punkty przy eksporcie.


Widoczność możemy zmienić dopiero, jak zostaną do danej podgrupy dodane punkty.


Okno programu geodezyjnego Manupunkt Manager okno zmień podgrupę zmień widoczność lub precyzję

Atrybuty

Podstawową cechą manupunktów są atrybuty, do których należą:

 • Numer – dowolna wartość składająca się z cyfr lub liter
 • X – liczba rzeczywista, oddzielona kropką
 • Y – liczba rzeczywista, oddzielona kropką
 • Hg – wysokość bazowa (góry), np. wysokość terenu, góra studni
 • Hd – druga wysokość (dół), np. dno studni
 • Mp - liczba rzeczywista, oddzielona kropką
 • Mh - liczba rzeczywista, oddzielona kropką
 • Identyfikator – identyfikator punktu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EGiB, w postaci: G.WWPP.Nr, J.WWPPGG_R.Nr, O.WWPPGG_R.Nr, D.WWPPGG_R.XXXX.Nr
 • Kod – dowolna wartość
 • Kod roboczy– dowolna wartość, podczas importu punktów tworzy się tutaj kopia pola Kod, lub KodK1, lub Kod mapy zasadniczej
 • KodK1 – kody zgodne z instrukcją K1-1998
 • Kod mapy zasadniczej – kody zgodne z rozporządzeniem w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
 • Ozn. w mat. Źródł. - dowolna wartość
 • ZRD – przyjmuje wartości 1 - 9
 • BPP – przyjmuje wartości 1 - 6
 • STB – przyjmuje wartości 1 - 5
 • RZG– przyjmuje wartości 1 - 7
 • Numer operatu - dowolna wartość
 • Informacje dodatkowe - dowolna wartość
 • Komentarz - dowolna wartość
 • Uwagi - dowolna wartość
 • Opis - dowolna wartość


X, Y, Hg, Hd, Mp, Mh – wyświetlane są z dokładnością, jaka została podana w Ustawieniach danej Podgrupy punktów. Domyślnie nowa podgrupa tworzy się z wartościami:

 • X, Y (Mp): 2 miejsca po przecinku
 • H (Hg, Hd, Mh): 3 miejsca po przecinku


Import

Zakładka Import służy do dodania punktów z plików tekstowych. Zasady importu:

 • punkty importujemy do konkretnej podgrupy punktów, która wcześniej należy zaznaczyć l.p.m. (podświetli się na kolor niebieski)
 • wybieramy format punktów. Z menu możemy wybrać kilka domyśnych formatów punktów. Na liście wybranej możemy strzałkami w górę, lub w dół zmieniać położenie atrybutów. Atrybuty z listy do wyboru można przeciągnąć i upuścić nad listą wybraną. Z listy wybranej możemy je usuwać klawiszem 'del',
 • wybieramy znak separacji w pliku

Jeżeli mamy spełnione minimalne wymanagnia to aktywuje się przycik 'Importuj'.


Okno programu geodezyjnego Manupunkt Manager import punktów

Eksport

Jeżeli chcemy zapisać punkty do pliku to korzystamy z zakładki Eksport. Warunki importu:

 • zaznacz l.p.m. Grupę (eksport wszystkich punktów z każdej podgrupy) albo Podgrupę punktów,
 • wybierz format punktów (zasada jak dla Importu),
 • wybierz znak separacji w pliku (automatycznie będzie to spacja).

Jeżeli mamy spełnione minimalne wymanagnia to aktywuje się przycik 'Eksportuj'.


Okno programu geodezyjnego Manupunkt Manager eksport punktów do pliku

Wstaw

Ręczne wstawienie punktów na mapę – wskazanie ich przez kliknięcie myszą – realizujemy z menu Wstaw. Dostępne opcje:

 • Podaj numer – za każdym razem program będzie prosił o podanie numeru punktu,
 • Autonumeracja – możemy podać numer początkowy. Każdy kolejny będzie zwiększany o 1.


Okno programu geodezyjnego Manupunkt Manager wstaw punkty na mapę

Ustawienia

Ustawienia dotyczą zaznaczonej l.p.m. Podgrupy punktów. Mamy opcje do wyboru:

 • Widoczność – dotyczy bloku i jego atrybutów
 • Precyzja – ilość miejsc po przecinku, jaką chcemy zapisać do pliku


Okno programu geodezyjnego Manupunkt Manager ustawienia punktów

Edycja punktu

Do edytowania punktów na mapie służy program Manupunkt Edycja, który możemy uruchomić z okna głównego Apigeo (polecenie: APIGEO lub AG), albo wpisując w linii poleceń MANUPUNKTEDYCJA lub ME.


Po uruchomieniu funkcji i wskazaniu manupunktu na mapie pojawi się okno do edycji z pogrupowanymi polami:

 • Dane manupunktu
 • Kody
 • ZRD, BPP, STB, RZG
 • Opisowe


Okno programu geodezyjnego Apigeo - Manupunkt Edycja

Grupa dane manupunktu zawiera pola:

 • Numer
 • Identyfikator
 • X
 • Y
 • Hg
 • Hd
 • Mp
 • Mh


Okno programu geodezyjnego Apigeo - Manupunkt Edycja - dane manupunktu

Grupa kody zawieraja pola:

 • Kod roboczy
 • Kod
 • Kod K1
 • Kod mapy zasadniczej


Okno programu geodezyjnego Apigeo - Manupunkt Edycja - kody

Wyszukiwarka Kodów K1

Wyszukiwarkę Kodów K1 uruchamiamy klikając w ikonę lupy w linii opisu 'Kod K1'. Po uruchomieniu pojawi się lista kodów K1. Wpisując w polu 'Filtruj' część kodu cyfrowego; literowego, lub nazwy znaku kartograficznego pojawią się na liscie tylko te obiekty, które zawierają tą wpisaną część. Po zaznaczeniu danego kodu i kliknięciu przycisku 'Wybierz' Kod K1 zostanie ustawiony w edytowanym punkcie.


Okno programu geodezyjnego Apigeo - Manupunkt Edycja - wyszukiwarka kodów K1

Wyszukiwarka Kodów BDOT i mapy zasadniczej

Wyszukiwarkę Kodów BDOT i mapy zasadniczej uruchamiamy klikając w ikonę lupy w linii opisu 'Kod Mapy Zasadniczej'. W polu 'Filtruj' wpisując część kodu, lub nazwy na liście obiektów zostaną tylko te znaki kartograficzne, które zawierają wpisaną frazę. Po zaznaczeniu kodu i kliknięciu przycisku 'Wybierz' zostanie ustawiony Kod Mapy Zasadniczej w edytowanym punkcie.


Okno programu geodezyjnego Apigeo - Manupunkt Edycja - wyszukiwarka kodów BDOT500 i mapy zasadniczej

Grupa ZRD, BPP, STB, RZG zawiera pola:

 • ZRD
 • BPP
 • STB
 • RZG


Okno programu geodezyjnego Apigeo - Manupunkt Edycja - ZRD BPP STB RZG

Grupa 'opisowe' zawiera pola:

 • Ozn. w mat. źródł.
 • Numer operatu
 • Informacje dodatkowe
 • Komentarz
 • Uwagi
 • Opis


Okno programu geodezyjnego Apigeo - Manupunkt Edycja - dane opisowe

Porównanie punktów

Porównanie punktów zostało opisane w innej sekcji, czyli operat. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak go wykonać to przejdź tutaj.