Raport z pomiaru GPS

Dziennik pomiaru GPS powstaje w opraciu o dane zapisane w rejestratorze odbiornika GPS. Niektóre firmy dają możliwość od razu utworzenia takiego dziennika, inne udostępniają plik z obserwacjami, z którego możemy wygenerować taki dziennik. Program 'Raport z pomiaru GPS' działa w odwrotny sposób. Z punktów możemy wygenerować raport pomiaru GPS do celów poglądowych.

Program do dorobienia raportu GPS uruchomić możemy z głównego okna aplkacji – polecenie APIGEO lub AG. Następnie przechodzimy do menu Operat -> Obliczenia -> Raport GPS z punktów. Drugą możliwością jest uruchomienie z linii poleceń używając RAPORTGPSZPUNKTOW. Jeżeli mamy aktywną subskrypcję to pojawi się w pasku informacja o tym ile dni pozostało do jej końca.


Program dzieli się na trzy grupy:

 • Ustawienia raportu,
 • Ustawienia punktów,
 • Punkty do raportu,
 • Zapisz raport GPS (aktywny po utworzniu polilinii kierunkowej).
Program geodezyjny dorobienie dziennika pomiaru GPS, dorobienie raportu z pomiaru GPS

Ustawienia raportu

Ustawienia raportu dotyczą danych o stacjach referencyjnych i odbiornika. Domyślnie zaimplementowane są systemy:

 • ASG-EUPOS,
 • Nadowski NET,
 • VRSNET.PL.

Standardowe ustanienia możemy w dowolny sposób modyfikować. Są one widoczne dla wszystkich użytkowników firmy.


Dla ustawienia stacji referencyjnych mamy pola do wyboru:

 • Nazwa systemu,
 • Rodzaj pomiaru,
 • Strumień poprawek,
 • Typ poprawek,
 • Adres IP portu,
 • Nazwa użytkownika.

Dla ustawień odbiornika mamy pola:

 • Model,
 • Antena,
 • Maska elewacji,
 • Maks. PDOP.

Oraz pola:

 • Pomiarowy,
 • Nazwa ustawienia.

Tworzenie nowego ustawienia

Nowe ustawienie tworzymy wciskając przycisk Nowy, następnie uzupełniając dostępne pola i klikając w przycisk Zapisz.


Usuwanie ustawienia

Dowolne ustawienie możemy usunąć w następujący sposób:

 • wybieramy z listy ustawienie,
 • wciskamy przycisk Usuń,
 • potwierdzamy usunięcie.

Przywracanie ustawień domyślnych

Istnieje możliwość przywrócenia ustawień domyślnych wciskając przycisk Reset.

Program geodezyjny dorobienie dziennika pomiaru GPS, dorobienie raportu z pomiaru GPS, ustawienia raportu

Ustawienia punktów

Pola dostępne dla ustawienia punktów:

 • Kody punktów osnowy państwowej jako punkty kontrolne
  • Kod Mapy zasadniczej,
  • Kod roboczy,
  • Kod roboczy * na sztywno podajemy nr punktu osnowy państowej,
 • Kod punktów osnowy państwowej,
  • Kod roboczy,
 • Promień przeszukiwania,
  • Osnowy państwowej,
  • Osnowy pomiarowej,
 • Współczynniki przyrostu czasu mniędzy odległościami kolejnych punktów,
  • 0 – 1 [m],
  • 1 – 100 [m],
  • 100 – 500 [m],
 • Jeśli występuje jeden pomiar, czy dorobić drugi i utworzyć {numer}-1,{numer}-2,
  • Pomiar osnowy państwowej,
  • Pomiar osnowy pomiarowej,
 • Ilość epok pomiarowych,
  • Pikieta,
  • Osnowa,

Ważna informacja

Program wymaga zastosowania dwóch konwencji:

 • pierwsza - współrzędne punktów osnowy państwowej otrzymane z ośrodka muszą znaleźć się w grupie 'Z ośrodka'. Nazwa podgrupy jest dowolna,
 • druga – punkty, które chcemy umieścić w raporcie pomiaru GPS muszą znaleźć się w innej grupnie niż 'Z ośrodka'.

Przykładowo:

 • współrzędne punktów osnowy państwowej otrzymane z ośrodka importujemy do grupy 'Z ośrodka' i podgrupy 'osnowa',
 • punkty, które chcemy użyć jako pikiety pomiarowe – importujemy do grupy 'Pomiar' i podgrupy 'razem'.
Program geodezyjny dorobienie dziennika pomiaru GPS, dorobienie raportu z pomiaru GPS, ustawienia punktu

Jak ustawić punkty kontrolne osnowy państwowej

Żeby program użył danego punktu jako pikiety kontrolnej na punkcie osnowy państwowej mamy trzy możliwości poinformowania o o tym:

 • pierwsza - w atrybucie punktu 'Kod Mapy Zasadniczej' musi pojawić się ten sam kod co w ustawieniach punktów. Może to być tylko kod zgodny z rozporządzeniem,
 • druga – w atrybucie punktu 'KodRoboczy' wartość, która podana jest w ustawieniach. Może to być dowolna wartość,
 • trzecia – w atrybucie punktu 'KodRoboczy' podajemy dokładnie Numer punktu osnowy pomiarowej, który mamy w grupie 'Z ośrodka'.

Jak ustawić punkty osnowy pomiarowej

Żeby program wykrył, że mierzymy punkt osnowy pomiarowej to w atrybucie 'Kod roboczy' danego punktu musi pojawić się ta sama wartość co w ustawieniach. Domyślnie będzie to wartość 'ps'.


Promień przeszukiwania

Mamy dwa pola do wyboru:

 • osnowy państwowej,
 • osnowy pomiarowej.

Są to promienie po jakich program będzie wyszukiwał odpowiednie punkty z ośrodka do punktów z pomiaru, a także punkt, który będzie jako drugi pomiar.


Współczynniki przyrostu czasu między odległościami

Obliczenie czasu pomiędzy kolejnymi pikietami będzie zależało od wartości współczynnika, w zależności od odległości pomiędzy nimi:

 • 0 – 1 [m],
 • 1 – 100 [m],
 • 100 – 500 [m].

Wartości podane w tych polach to współczynniki zmiennej losowej. Zwiększając wartość pola dwukrotnie nie będzie oznaczało, że czas rozpoczęcia kolejnego punktu będzie dwa razy większy niż przy poprzedniej wartości. Natomiast dla danego przedziału będzie obrazowało trend.


Dwa punkty pomierzone na osnowie

Jeśli występuje jeden punkt, który chcemy użyć jako pikieta osnowy to mamy możliwość, żeby program sam utworzył drugi punkt. Mamy pola do wyboru:

 • Pomiar osnowy państowej,
 • Pomiar osnowy pomiarowej.

Jeżeli w promieniu (wartość podana w polach Promień przeszukiwania) występuje drugi punkt, która ma przypisaną odpowiednią wartość w atrybucie 'Kod mapy zasadniczej' lub 'KodRoboczy' to program nie utworzy drugiej pikiety, tylko użyje tej, która jest na mapie.


Ilość epok pomiarowch

Ilość epok pomiarowych mamy podaną w polach:

 • Piekieta – domyślnie 5,
 • Osnowa – domyślnie 30.

Punkty do raportu

Wskazujemy wszystkie punktu, które chcemy użyć do raportu:

 • do pomiaru,
 • z ośrodka.

Po wskaniu punktów aktywuje się menu z opcjami do wyboru:

 • Wskaż kolejność >> (wskazujemy punkty na ekranie po kolei),
 • Wskaż polilinię >> (wskazujemy polilinię, której wszystkie wierzchołki muszą być na wskazanych punktach),
 • Wskaż obszary >> (wskazujemy obszary z polilinii, a następnie punkty od których będą wewnątrz każdego biegły linie pomiaru),
 • Podaj numery (podajemy kolejne numery punktów),
 • Automat (numery rosnąco) (wygeneruje polilinię w kolejności numerów),
 • Automat (wskaż początek) (po wskazaniu początku wygeneruję polilinię po najbliższych punktach).

Po utworzeniu polilinii pojawią się ustawienia raportu, które zawierają:

 • Wykonawca pomiaru,
 • Nazwa raportu,
 • Data i godzina rozpoczęcia pomiaru,
 • Wysokość anteny.

Następnie możemy zazanczyć dane, które mają trafić do raportu GPS:

 • Numer,
 • Układ współrzędnych BLH,
 • Układ współrzędnych XYZ,
 • Delty,
 • Układ 2000,
 • Wysokość anteny,
 • Hrms,
 • Vrms,
 • Status,
 • Epoki,
 • Sat,
 • Pdop,
 • Hdop,
 • Vdop,
 • Opis,
 • Czas start pomiaru,
 • Czas koniec pomiaru.
Program geodezyjny dorobienie dziennika pomiaru GPS, dorobienie raportu z pomiaru GPS, punkty do raportu GPS

Zapisz raport GPS

Ten segment aktywuje się po utworzeniu polilinii kierunkowej, który zawiera formaty plików do zapisu raportu:

 • CSV,
 • HTML.

Otwierając fromat HTML w przeglądarce możemy zaznaczyć całość i wkleić do dowolnego edytora tekstu (np. OpenOffice Writter, Word z pakietu Office, Google Docs), albo drukować bezpośrednio (Ctrl+P). Sprawdź to w kilku przeglądarkach (np. Opera, Chrome, Firefox, Edge). Będą różnice, dlatego wybierz najlepszą dla siebie opcję.

Program geodezyjny dorobienie dziennika pomiaru GPS, dorobienie raportu z pomiaru GPS, zapis do CSV, HTML

Przykład dziennika pomiaru GPS

dorobienie dziennika pomiaru GPS