Operat

Oprócz narzędzi do tworzenia mapy, program geodezyjny Apigeo wspiera również opracowanie operatu technicznego stanowiącego zbiór dokumentów, takich jak:

 • szkice polowe i dzienniki pomiarowe,
 • protokoły przyjęcia, ustalenia, wznowienia, wyznaczenia,
 • zawiadomienia, wezwania,
 • mapy z projektem podziału,
 • wykazy zmian danych ewidencyjnych.

Dostęp do nich mamy z głównego okna aplikacji wywołując polecenie APIGEO lub AG. W menu operat znajdziemy funkcje podzielone na dwie sekcje:

 • górna zawiera skróty celów prac geodezyjnych,
 • dolna zawiera wspólne dokumenty.

W górnej sekcji występują:

 • MPZP (Mapa z projektem podziału),
 • MZPP r/l (Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej),
 • RN (Rozgraniczenie nieruchomości),
 • WZG/WPG/UPGDE (Wznowienie znaków granicznych/ Wyznaczenie punktów granicznych / Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych),
 • MDCP (Mapa do celów projektowych),
 • GIOB (Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych),
 • WOB (Wytyczenie obiektów budowlanych).

W dolna sekcja zawiera:

 • Obliczenia,
 • Wykazy.

Obecnie większość jest niedostępna, ponieważ ta funkjonalność powstaje, natomiast zostały udostępnione następujące programy do tworzenia:

 • Opracowanie budynku do tyczenia,
 • Raportu z niwelacji technicznej,
 • Raportu z pomiaru GPS,
 • Porównania współrzędnych.

Tyczenie budynków

Obliczenie danych budynku do tyczenia

Opracowanie danych budynku do tyczenia sprowadza się do realizacji trzech głównych kroków:

1. Najpierw musimy ustalić lokalizację obiektu w przestrzeni na podstawie projektu, a konkretnie planu zagospodarowania terenu. W większości przypadków lokalizacja budynku będzie opierała się na granicach działki, czasem jednak będzie to odniesienie do innych obiektów budowlanych.

2. Kolejnym krokiem jest obliczenie kluczowych elementów tyczenia. Mogą to być: elementy obrysu, fundamentów, czy osie konstrukcyjne. Obliczenia dokonamy na podstawie rzutów: fundamentu, piwnic, lub parteru.

3. Wgrywamy współrzędne to instrumentu pomiarowego i wyzanczamy położenie obiektu w terenie.


Do realizacji tego zadania będziemy korzystali częściowo z wbudowanej funkcjonalności AutoCADa, a także z programu APIGEO. Program do tyczenia budynków uruchamiamy za pomocą polecenia TYCZENIEBUDYNKU.

więcej

Raport z niwealcji technicznej

Utworzenie dziennika pomiaru niwelacji technicznej

Niwelację techniczną możemy obliczyć w wielu programach wpisując z palca wartości odczytów (wstecz, wprzód, pośrednich), albo importując do programu zapis z rejestratora. W taki sposób otrzymamy obliczone wysokości punktów. Czasami jednak zachodzi potrzeba sprawdzenia, czy dana niwelacja mogła zaistnieć, albo chcemy sprawdzić czy dany ciąg niwelacyjny da się wykonać. Dlatego stworzyliśmy program do tworzenia dziennika niwelacji technicznej z punktów, który możemy uruchomić za pomocą polecenia RAPORTNIWELACJIZPUNKTOW.

więcej

Raport z pomiaru GPS

Utworzenie dziennika pomiaru GPS

Program geodezyjny Apigeo daje możliwość tworzenia raportu pomiaru GPS punktów, który możemy uruchomić za pomocą polecenia RAPORTGPSZPUNKTOW.

więcej

Porównanie współrzędnych

Utworzenie porównania współrzęndych punktów

Punkty w oprogramowaniu geodezyjnym Apigeo możemy porównać w bardzo prosty sposób. Porównujemy dwie podgrupy punktów, w których odszukiwane są punkty o tych samych numerach. Program do porównania możemy uruchomić za pomocą polecenia POROWNANIE.

więcej