Uruchomienie

Uruchomienie Apigeo w AutoCAD

Po instalacji, wtyczka geodezyjna Apigeo nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień. Uruchamiamy AutoCAD i przechodzimy do linii poleceń, gdzie wpisujemy APIGEO lub AG.

AutoCAD z Linią poleceń oprogramowania geodezyjnego
Linia poleceń APIGEO
Linia poleceń APIGEO skrót AG

Po pierwszym uruchomieniu, albo zmianie komputera, program wyświetli okno z logowaniem. Po zalogowaniu pojawi się główne okno.

Ważna informacja!

Oprogramowanie geodezyjne Apigeo do prawidłowego działania wymaga stałego połączenia z internetem.

Okno logowania do programu geodezyjnego APIGEO

Po wpisaniu w linii poleceń APIGEO lub AG, a następnie zalogowaniu, zostanie uruchomione główne okno programu. W górnym lewym rogu jest informacja o wersji, poniżej logo, a z prawej strony informacja o zalogowanym użytkowniku. Jeżeli obok nazwy użytkownika nie wyświetla się ilość dni do końca licencji to oznacza, że dany program nie wymaga płatnej subskrypcji, czyli możemy korzystać z niego z darmo. Dotyczy to całego oprogramowania geodezyjnego Apigeo pod AutoCAD.

Główne okno Apigeo standardowo wyświetla się ponad innymi oknami aktualnie uruchomionymi w Windowsie. Dodatkowo blokuje ono AutoCAD do momentu uruchomienia dowolnej funkcji w nim, lub zamknięcia go.

Okno główne programu geodezyjnego Apigeo

PLIK

W menu Plik będziemy mieli wszystko, co jest zwązane z informacjami o aktualnie otwartym rysunku, dane projektu, oraz import z plików, np. GeoTIFF, SWDE, GML (w budowie).

Punkty

W menu Punkty jest dostępny menadżer, oraz narzędzie do edycji punktów.

Mapa

W menu Mapa są narzędzia do tworzenia mapy, takie jak: służebności, linia zabudowy, sekcja, siatka krzyży, oraz znaki kartograficzne BDOT, które można kreślić za pomocą odpowiedniej funkcji. W linii poleceń wpisujemy kod znaku kartograficznego lub skrót, np. dla budynku będzie to EGBB01, lub skrót BUDYNEK. Wpisując już część polecenia AutoCAD będzie pokazywał dostępne funkcje zawierająće tę frazę. Starsze wersje AutoCADa pokażą polecenia, które mają zgodny początek, natomiast nowsze - dowolny fragment.

Linia poleceń AutoCAD kreślenie znaku kartograficznego o kodzie EGBB01
Linia poleceń AutoCAD kreślenie znaku kartograficznego skrót BUDYNEK

Do odszukania kodu znaku kartograficznego, lub skrótu służy polecenie ZNAJDZZNAK lub ZZ.

Linia poleceń AutoCAD polecenie ZNAJDZZNAK do oduszkania kodu znaku kartograficznego lub skrótu
Linia poleceń AutoCAD polecenie ZZ do oduszkania kodu znaku kartograficznego lub skrótu

Zostanie wywołane okno - Znajdź znak kartograficzny. Po najechaniu nad dowolny wiersz pojawi się prezentacja danego znaku. Po zaznaczeniu wiersza możesz aktywować program do tworzenia tego znaku klikając przycisk Uruchom.

Okno Znajdź znak kartograficzny, które prezentuje Kod znaku i jego skrót

Najlepszą formą jest korzystanie ze skrótów, które mają kolor czerwony. Zapamiętaj te skróty. Wpisuj je w linii poleceń. Po kilku użyciach wchodzą w krew! Wiemy, że kody znaków kratograficznych BDOT500 nie są przyjazne do zapamiętania, dlatego stworzyliśmy do nich skróty.


W poniższej tabeli zaprezentowano przykłady kodów znaków kartograficznych z ich skrótami i uwagami.

Kod BDOT Skrót Uwagi
BUIB03_01 MOST
BUIB04 WIADUKT
BUBZ02
BUBZ03_01
BUBZ03_02
SKARPA Jedno polecenie do rysowania trzech różnych skarp. Po wywołaniu go pojawi się menu z wyborem rodzaju skarpy.
KTCR02 CHODNIK
KTUL01 ULICA
KTKR01 KRAWEZNIK
EGBD03 DZIALKA
EGBP04_02
EGBP04_2a
EGBP04_03
EGBP04_3a
PUNKTGRANICZNY Jedno polecenie do wstawiania punktów granicznych. Dalszy wybór w menu decyduje, który zostanie utworzony.
EGBB01
EGBB01_01
EGBB01_02
EGBB02
EGBB02_01
EGBB03
EGBC03
EGBC04
EGBL05
EGBL05_01
EGBP12_01
EGBP12_02
EGBR13
EGBW14
EGBP15
EGBP16
BUDYNEK Wpisując skrót BUDYNEK otworzymy menu do rysowania budynku, lub wszystkich obiektów z nim związanych. Za pomocą tego polecenia mamy wszystkie elementy w jednym miejscu. Dodatkowo każdy z tych elementów możemy uruchomić od razu za pomocą skrótu, np. Dla kodu EGBB02 będzie to skrót BUDYNEKPROJEKTOWANY. Jeżeli chcemy od razu rysować budynek i nie przchodzić przez menu, to musimy użyć kodu EGBB01.
*** SIEC Za pomocą tego polecenia mamy dostęp do tworzenia wszystkich znaków bazy GESUT. Po uruchomieniu funkcji pojawi się menu z wyborem sieci, a następnie wyborem obiektu i rodzajem geometrii. W tym przypadku, żeby dojść do konkretnego obiektu to musimy przejść przez kilka poziomów. Czasem lepiej skorzystać z innego skrótu prowadzącego wprost do obiektu, np. KRATKASCIEKOWA.
*** SIECGAZOWA Jest to polecenie poziom niżej niż SIEC. Wskazuje na konkretny rodzaj.
*** PRZEWOD Po uruchomieniu tej funkcji pojawi się menu z wyborem sieci, a następnie rodzaj geometri tego obiektu.
SUPG_01
SUPG_02
PRZEWODGAZOWY To polecenie jest o jeden poziom wyżej niż PRZEWOD, bo rysujemy konkretny przewód gazowy z opcją rodzaju geometrii.
SUUS21 TROJNIK
SUSM01 LATARNIA
SUSM01_01 LATARNIANASLUPIELUBMASZCIE
SUSM04_01
SUSM04_02
SLUP Jeden skrót do dwóch rodzajów słupa, ze względu na geometrię (punkt, powierzchnia).

Oprogramowanie geodezyjne Apigeo nie udostępnia pasków narzędzi do rysowania mapy. Został przyjęty model wpisywania skrótów w linii poleceń, ewentualnie kodów.

Korzyści z Linią Poleceń

  • szybciej rysuje się mapę niż z paskami narzędzi
  • nie tracimy czasu na szukanie odpowiednich ikon
  • nie ma problemu ze zmianą układu pasków narzędzi
  • większa przestrzeń modelu mapy

Menu BDOT500 jeszcze programy do tworzenia punktów wysokościowych z manupunktów na rysunku (polecenia: MDCPPUNKTYNATURALNE, oraz MDCPPUNKTYSZTUCZNE).

Szkic

W menu Szkic są narzędzia do opracowania szkiców polowych, takie jak: czołówki, linie pomiarowe, w ramach GESUT będą to Karty studni, szkice z inwentaryzacji kanalizacji, natomiast dla EGiBu będą to znaki graniczne. Razem z innymi programami Apigeo, oraz standardową funkcjonalnością AutoCAD dowiesz się wiecej, jak usprawnić prace przy tworzeniu szkiców. Elementy utworzone z menu szkic nie będą się prawidłowo wyświetlały na platformie AutoCAD, na której nie zainstalowano wtyczki Apigeo. W tym przypadku jest ona wymagana.

Operat

W menu Operat wyróżniono dwie sekcje. Pierwszą ze względu na rodzaj pracy, natomiast druga obejmuje wspólne dokumenty dla nich. Na chwilę obecną większość pól nie jest jeszcze aktywna, ponieważ pracujnemy nad tą funkcjonalnością. Natomiast kilka kluczowych już jest. W sekcji Obliczenia aktywny jest raport z niwelacji technicznej (polecenie: RAPORTNIWELACJIZPUNKTOW), oraz raport pomiaru GPS (polecenie: RAPORTGPSZPUNKTOW) i porównanie współrzędnych (polecenie: POROWNANIE).

Narzędzia

W menu Narzędzia znajdziemy funkcje, które wspomagają codzienną pracę, np. uzupełnienie plików GML o brakujące atrybuty, lub przypisanie obiektom datyPomiaru i zmiana źródła na pomiar.